AB Mevzuat Değişiklikleri Hk.

SİRKÜLER:2021-242

Sayın Üyemiz,

  • T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

16 Nisan 2021 tarihli ve L 131 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde, bazı suda yaşayan hayvanların ve hayvansal menşeli ürünlerin AB’ye girişi için model hayvan sağlığı sertifikaları ve hayvan sağlığı/resmi sertifikalarına ilişkin olarak 2020/2235/AB ve 2020/2236/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüklerini değiştiren 2021/617/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü yayımlanmıştır.. Söz konusu Tüzük 19 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanacaktır.

Aynı tarihli ve sayılı AB Resmi Gazetesi’nde hayvan sağlığı sertifikaları, hayvan sağlığı/resmi sertifikaları ve resmi sertifikaların kullanımı için geçiş maddelerine ilişkin olarak 2020/2235/AB, 2020/2236/AB ve 2021/403/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüklerini değiştiren 2021/619/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü de yayımlanmış olup, anılan Tüzük 19 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek ve 21 Nisan 2021 tarihi itibarıyla uygulanacaktır.. Söz konusu Tüzükte özetle:

-Hayvansal menşeli ürünler, kompozit ürünler ve insan tüketimi için filizler ile insan tüketimi için filizlerin üretimi için olan tohumların sevkiyatlarının, ilgili AB mevzuatlarına göre düzenlenen uygun sertifikaların eşlik etmesi ve ilgili AB mevzuatlarına uygun şekilde sertifika imzalamaya yetkili kişi tarafından sertifikanın 21 Ağustos 2021 tarihi öncesinde imzalanması halinde, 20 Ekim 2021 tarihine kadar AB’ye girişleri kabul edilecektir;.

-Suda yaşayan hayvanların ve suda yaşayan hayvanlardan elde edilen hayvansal menşeli ürünlerin sevkiyatlarının, ilgili AB mevzuatına göre düzenlenen hayvan sağlığı sertifikası eşlik etmesi ve resmi denetçi tarafından sertifikanın 21 Ağustos 2021 tarihi öncesinde imzalanması halinde, 20 Ekim 2021 tarihine kadar AB’ye girişleri kabul edilecektir;

-Kara hayvanları ve bunların jerminal ürünlerinin sevkiyatlarının, ilgili AB mevzuatlarına göre düzenlenen uygun sertifikaların eşlik etmesi ve ilgili AB mevzuatlarına uygun şekilde sertifika imzalamaya yetkili kişi tarafından sertifikanın 21 Ağustos 2021 tarihi öncesinde imzalanması halinde 20 Ekim 2021 tarihine kadar AB’ye girişleri kabul edilecektir.

Diğer taraftan, 19 Nisan 2021 tarihli ve L 132 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde sınır kontrol noktalarında resmi kontrollerden muaf bazı ürün kategorilerine ilişkin 2017/625/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğünü tamamlayan ve 2007/275/AT sayılı Komisyon Kararını değiştiren 2021/630/AB sayılı Komisyon Tüzüğü yayımlanmıştır. Söz konusu Tüzük 9 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 21 Nisan 2021 tarihi itibari itibarıyla uygulanacaktır. Söz konusu Tüzükte özetle,

-İşlenmiş et içermeyen uzun raf ömrüne sahip (shelf-stable) ve Tüzük Ekinde yer alan kompozit ürünlerin Tüzüğün 3 (1) Maddesinde yer alan gereklilikleri karşılamaları halinde sınır kontrol noktalarındaki resmi kontrollerden muaf olacağı,

-Piyasada yer alacağı sırada söz konusu ürünlere özel atestasyon (private attestatio) belgesinin eşlik edeceği,

-Söz konusu ürünlerin düzenli ve risk esaslı olarak uygun sıklıkta yetkili otoriteler tarafından resmi kontrollere tabi olacağı ve söz konusu kontrollerin ürünün varış yeri veya AB’de serbest dolaşıma sunulduğu nokta veya sevkiyattan sorumlu operatörün tesis veya deposunda gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

Aynı tarihli ve sayılı AB Resmi Gazetesi’nde, sınır kontrol noktalarında resmi kontrollere tabi hayvanlar, hayvansal ürünler, jerminal ürünler, hayvansal yan ve türev ürünler, kompozit ürünler, kuru ot ve saman listelerine ilişkin olarak 2017/625/AB sayılı Tüzüğün uygulanması için kuralları belirleyen ve 2019/2007/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile 2007/275/AT sayılı Komisyon Kararını yürürlükten kaldıran 2021/632/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü de yayımlanmış olup, anılan Tüzük 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek ve 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanacaktır.. Söz konusu Tüzükte özetle, anılan Tüzüğün ekinde yer alan hayvanlar, hayvansal menşeli ürünler, jerminal ürünler, hayvansal yan ve türev ürünler, kompozit ürünler, kuru ot ve saman sınır kontrol noktalarında resmi kontrollere tabi olacağı bildirilmiştir.