2018 Yılı Olağan Mali Genel Kurul

2018 Yılı Olağan Mali Genel Kurul

SAYIN ÜYEMİZ                                                                                                                                                                                  Ö N E M L İ D İ R


Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 15:00’de, Genel Sekreterlik Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Belirtilen bu tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 26 Nisan 2019 Cuma günü ekseriyet aranmaksızın, saat 11:00’da aynı yerde yapılacaktır.
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin, Genel Kurulla ilgili 8. maddesi hükmü gereği, son iki takvim yılı (2017, 2018)
itibariyle birliğimiz üyesi olanların;
1) Tüzel kişi üyelerin temsilci bildirim yazısını, gerçek kişi üyelerin katılım bildirim yazısını,
2) Firmanın kanuni temsilcisinin, temsil ettiği tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğunu bildiren, Ticaret Sicili Gazetesini,
3) Tüzel kişi üyelerin Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan imza sirkülerini, gerçek kişi üyelerin noter tasdikli imza beyanını (2. ve 3. maddedeki belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek
kaydıyla fotokopileri kabul edilir.)
İlk Genel Kurul toplantı tarihinden, en az üç iş günü önce (19 Nisan 2019 Cuma - 17:30) mesai saati bitimine kadar, Genel Sekreterliğimiz merkezinde olacak şekilde gönderilmesi
gerekmektedir. Gerek görülmesi halinde ihracatın tevsiki için gümrük onaylı gümrük beyannamesi istenebilecektir.
Ekte belirtilen hususlara riayet ederek, üye ihracatçıların sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ve bu şekilde mesleki dayanışmayı temin eden önemli bir platform olan,
Birliğimiz Genel Kurul toplantısına katılıma, azami hassasiyet gösterilmesi hususunda;

 

Ekleri :
1- Gündem
2- Genel Kurul Esasları
3- Temsilci Bildirim Yazısı
4- Katılım Bildirim Yazısı


İlgili Görseller
İlgili görsel Bulunmamaktadır.